Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti - gradnje

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Javni stanovanjski sklad Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi sklepa št. 3522-112/2017 z dne 10. 11. 2017, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za izvajanje prenove poslovnih prostorov JSS MOK na naslovu Cesta Zore Perello 2 v Kopru.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 14. 12. 2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.