Obvestilo

o izdaji odločb na podlagi javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 4. 9. 2017

Prosilci, ki so oddali vlogo za najem neprofitnega stanovanja po javnem razpisu z dne 4. 9. 2017, bodo odločbo o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo prejeli predvidoma meseca maja oziroma junija 2018. 

Postopek izdaje odločb se je zavlekel, ker s strani vseh upravljavcev zbirk podatkov še nismo prejeli zahtevanih podatkov.