Namera za prodajo nepremičnin po metodi neposredne pogodbe

Številka: 478-6/2021

Datum: 17. 11. 2022

 

VSEM ZAINTERESIRANIM KUPCEM

 

Zadeva:          Namera za prodajo nepremičnin po metodi neposredne pogodbe

 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi  52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in spremembe), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in Plana prodaje nepremičnega premoženja JSS MOK za leto 2022 z dne 2. 12.  2021 ter 16. 2. 2022 objavlja

                                                                                                                                

 

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Osnovni podatki

 

Postopek prodaje se vodi skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in spremembe), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), kot faza: pogajanja z zainteresiranimi kupci za sklenitev neposredne pogodbe.

 

  1. Predmet prodaje

 

Predmet prodaje je:

 

  1. Zemljišče z  ID znakom 2606 1992/21   v  izmeri 12,00 m2;
  2. Zemljišče z ID znakom 2606 1992/24 v izmeri 74 m2.

 

Zemljišči, ki  ležita neposredno nad opornim zidom zunanje ureditve (parkirišča) stanovanjskih blokov soseske »Nad Dolinsko«, se prodajata kot zaključena celota.

 

Ponudbena cena

 

  • za nepremičnino pod točko 1  ne sme biti nižja od 1.800 EUR,
  • za nepremičnino pod zaporedno številko 2 ne sme biti nižja od 9.900 EUR,

 

kar skupaj znaša 11.700 EUR.

 

 

 

Navedena cene ne vključuje 22% davka na dodano vrednost,  ki ga plača kupec.

 

 

 

  1. Sklenitev pogodbe

 

V kolikor bo prodajalec prejel več ponudb, se bodo z zainteresiranimi ponudniki opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Cena in drugi elementi ponudbe, pisno ponujeni oz. na pogajanjih, so zavezujoči. Vse stroške s prenosom (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitni zahtevki po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevani oz. bodo kot neutemeljeni zavrnjeni.

 

Neposredna pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena najkasneje v roku 15 dni po pozivu s strani prodajalca.

 

  1. Način in rok plačila kupnine

 

Kupnina se plača najkasneje v 30-ih dneh od sklenitve pogodbe oz. izdaje računa s strani prodajalca.

 

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

  1. Pogoji in način oddaje ponudbe

 

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

 

Prodajalec bo upošteval vse ponudbe, ki bodo poslane oz. osebno dostavljene najkasneje do       13. 12. 2022 do 12. ure na naslov Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Na pisemski ovojnici mora biti vidna oznaka »PONUDBA – NE ODPIRAJ« z navedbo »Prodaja nepremičnine-Dolinska«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

 

Ponudnik mora v ponudbi oz. izjavi (Priloga objave), ki bo lastnoročno podpisana, poleg predmeta prodaje, ponujene cene, navesti tudi osebne in kontaktne podatke.

 

Ponudbe prispele oz. predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka. Odpiranje ponudb, ki bo 15. 12. 2022 ob 10. uri, ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje v roku 14 dni po odpiranju ponudb.

 

  1. Dodatna pojasnila

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Tanja Kokole, ki je  dosegljiva na tel. št. 05/96-99-420 oz. e-naslovu: tanja.kokole@jss-mok.si.

 

JSS MOK si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.

 

 

Datum objave:

21. 11. 2022                                                                                       JSS MOK

                                                                                                            Direktor

                                                                                                         Zlatko Kuštra l. r.

 

 

Datum objave popravka:

29. 11. 2022