Organiziranost

Organa Javnega stanovanjskega sklada MOK sta:

•             nadzorni svet

•             direktor.

 

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada MOK

Nadzorni svet, ki šteje 7 članov, je Občinski svet MOK imenoval s sklepom za dobo štirih let z možnostjo podaljšanja.

Predsednik NS:

•             Zdravko Hočevar

Namestnik predsednika NS:

  •             Sandro Cerovac          

Člani:

•             Cvetka Jagodič 

•             Mirja Gregorič

•             Dejan Škerlič

•             Miloš Senčur

•             

 

Direktor

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog nadzornega sveta javnega sklada. Ustanovitelj imenuje direktorja za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper je Goran Malenić.

Leta 2003 je bilo v začetni organiziranosti JSS MOK zaposlenih 6 javnih uslužbencev, ob koncu leta 2007 je njihovo število naraslo na 10, danes pa je na skladu poleg direktorja zaposlenih 13 javnih uslužbencev.

 

Organigram Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper