Organiziranost

Organa Javnega stanovanjskega sklada MOK sta:

  • nadzorni svet
  • direktor.

 

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada MOK

Nadzorni svet, ki šteje 7 članov, je Občinski svet MOK imenoval s sklepom za dobo štirih let z možnostjo podaljšanja.

Predsednica NS:

  • Mojca Hilj Trivić

Namestnica predsednice NS:

  • Petra Gunjač  

Člani:

  • Miloš Senčur 
  • Borut Maleševič
  • Janko Okoren
  • Marko Butinar
  • Nataša Jankovič Toškan        

Direktor

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog nadzornega sveta javnega sklada. Ustanovitelj imenuje direktorja za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Direktor je Zlatko Kuštra, svoj štiriletni mandat je pričel 18.9.2020

Leta 2003 je bilo v začetni organiziranosti JSS MOK zaposlenih 6 javnih uslužbencev, ob koncu leta 2007 je njihovo število naraslo na 10, danes pa je na skladu poleg direktorja zaposlenih 16 javnih uslužbencev.

 

Organigram Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper